Сдвиг
В переводе Рамиля Ниязова

Вы видели Луну?
С тех пор как ажé слегла,
Стало некому здравствовать Луну.
Падающий через окно свет
Больше не омоет её лицо.

Реке, ставшей границей, пора высохнуть.
Как давно здесь не было жизни?
Когда прибрежные камыши пригибаются к земле,
На поверхности воды только дрожь от лунного света.

— Идём метать камни!
— «Но нет здесь воды»*.
— Идём, держите меня за руку!
— «Эх, о если бы только была вода!»*.

Даже степная трава, подставляющая
Спину холма ветру, поклонилась
Скорби, что тяжелей земли, летящей из корней солончака.

Вы видели тысячу месяцев, откочевавших на кладбище?
Говорят, мох всегда растёт на северной стороне дерева:
Вы видели? Как тысячи Лун погасли?
Shift
В переводе Богдана Пьясецки

Have you seen the Moon?
When grandmother fell ill
we stopped greeting the Moon.
Light through a window
could no longer caress her face.

Time for the river turned border to run dry.
How long since life left this place?
Since the reeds on the shore bent low
the surface rippling with moonlight.

Let's go play rock skipping!
"But there is no water"*
Let's go, hold me by the hand!
"If there were only water!" *

Grief like dust blown from salt flats.
The hill turned its back to the wind
and the steppe grass bent low.

Did you see the crescent Moons travelling to the grave?
They say moss grows on the northern side of a tree,
did you see? When all those Moons faded?

*T.S. Eliot: The Wasteland

АБЗАЛ СУЛЕЙМЕН

Үрдіс
Язык: казахский
Көрдіңіз бе сіз Айды?
Бетін сипаған әже төсек тартқалы бері
Айға сәлем беруді қойған.
терезеден түскен сәуле
Оның да бетінен сипай алмас.

Шекара сызығына айналған өзен де тартылуға шақ,
Бұл жерде тіршілік болмағалы қашан?
Жағадағы қамыстар жапырылғанда
Су бетінде тек Ай сәулесінің дірілі ғана көрінетін.

– Жүріңіз , тас атып ойнайық!
– «Енді бұл жерде су да жоқ!»*
– Жүріңіз, қолымнан ұстаңыз!
– «Шіркін, бір тамшы су болсашы!»*

Сор түбінен ұшқан топырақтан да ауыр қайғыға,
Жон арқасын желге тосқан
Дала шөбі де шөгеді.

Сіз зират басына көшкен мыңдаған Айды көрдіңіз бе?
Мүктің үнемі ағаштың солтүстік бетіне бітетінін айтқанда,
Сіз көрдіңіз бе? Мыңдаған айдың сөнгенін?

* Т. Элиоттың «Шөл» поэмасынан
Об авторе
Родился 7 октября 1992 года в городе Ушарал, Алакольский район, Алматинская область. Поэт, литератор, переводчик. Мастерит национальные музыкальные инструменты из дерева.
Об авторе
Родился 7 октября 1992 года в городе Ушарал, Алакольский район, Алматинская область. Поэт, литератор, переводчик. Мастерит национальные музыкальные инструменты из дерева.